Friends of the Underprivileged


Our Sponsors for 2006 - 2007

Unless you request for anonymity, only the sponsor's first name (not address nor contact information) is released to the children and the care giving Sisters.

We sincerely thank the following groups and individuals on behalf of all the underprivileged in Vietnam:

- Nga & Tiến, Lê & Thanh, Lunch Group, Quỳnh Trâm Lê & Vinh, Trương Cao Hùng, Việt & Hiệp Trần, Lược Trần & Hạnh, Tuấn Phạm & Nhàn Trần,
- Dũng Nguyễn, Quí & Danh Nguyễn, Theresa Trần, Đạm Trang Nguyễn, Liêm & Thảo Nguyễn, Thanh Thủy Trần, Khiêm Đỗ,
- Bảo Nguyễn, Nông Duy Trường & Anh Lan, Lê Mộng Hù ng, Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Thước, Phan Mỹ Dung, Vincent & Châu Phạm,
- Ching King Chieng,Thuyền & Phước, Diệu Phú & Luân, Sơn Nguyễn, Xuân Lan Manson,
- Sheila Trần, Kim Huyền & Tuyết Vân, Hoàng & Tú, Châu & Hân, Charles & Võ Bích Thủy, Merlie Glover, Diệu Anh & Lam, and Chistine Sipier.