Friends of the Underprivileged


Our Sponsors for 2005 - 2006  

Unless you request for anonymity, only the sponsor's first name (not address nor contact information) is released to the children and the care giving Sisters.

We sincerely thank the following groups and individuals on behalf of all the underprivileged in Vietnam:

- Liêm & Thảo Nguyễn, Trương Cao Hùng Việt & Hiệp Trần, Thanh Nguyễn, Tuấn Phạm & Nhàn Trần, Sanh Trần, Lược Trần & Hạnh , Tuấn Trần,
- Đạm Trang Nguyễn, Cao Hồng & Long Phạm, Thanh Thủy Trần , Quỳnh Trâm Lê & Vinh, KimChi Sides, Lunch Group, Kim Anh,
- Lê Thanh, Sue Nghiêm & Hưng Trần, Nghiệp Nghiêm, Thanh Tùng Lê, Bích Tiên Trương, Thu Vân Nguyễn, Minh & Phương Huỳnh,
- Nguyễn Hoan & Stephanie, Mai Lan, Chieng Ching King,
- Nguyệt-Thuyền & Phước, Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Thị Thước, Phan Mỹ Dung, Xuân Lan,
- Tâm Diệu Phú,Dương Kim Thoa,Lam & Diệu Anh, Hân & Châu, and Nga Lý.